Assembly

กระบวนการประกอบ (Assembly Process )

    เป็นกระบวนการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ให้อยู่ในรูปของ Unit ตามความต้องการของลูกค้า โดยกระบวนการหลักจะมีตั้งแต่การประกอบชิ้นส่วนตั้งแต่จำนวน 2 ชิ้นขึ้นไป การบัดกรีสายไฟ การขันสกรู การหยอดกาว และกระบวนการพิเศษที่ลูกค้ากำหนด เช่น Hot welding เป็นต้น  โดยจะมีกระบวนการ ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตาม ความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการสุ่มเช็คงานประกอบในหัวข้อต่าง หรือการเช็คอุปกรณ์ และเครื่องมือใช้งานในการประกอบ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนดก่อนส่งมอบให้ลูกค้าในลำดับถัดไป